Zwycięzcy V konkursu „Zabawka Przyjazna Dziecku”


Domek tekturowy do składania autorstwa Faridy i Krzysztofa Dubielów z Fabryki Zabawek trzymyszy.pl w kategorii „zabawki wdrożone do produkcji” i Szydełkowa Rodzina Katarzyny Budyś w kategorii „zabawki artystyczne” zdobyły I nagrody (każda o wartości 3.500 zł) V konkursu Zabawka Przyjazna Dziecku. W pozostałych dwóch kategoriach (zabawki ludowe i debiutanci) nie przyznano nagród głównych.

Zabawki oceniało w składzie: prof. Czesława Frejlich  (ASP Kraków, Warszawa; redaktor naczelna magazynu „2+3D”) przewodnicząca jury, Jacek Cynke (Instytut Wzornictwa Przemysłowego Warszawa), prof. Ryszard Kantor (etnolog , Akademia Pedagogiczna  Kraków), Zbigniew Micherdziński (kierownik Galerii Sztuki – Regionalny Ośrodek Kultury – Bielsko Biała), Kamila Waleszkiewicz (redaktor naczelna portalu http://www.miastodzieci.pl/).

Jury doceniło wysoki poziom i dobre wykonanie zabawek wdrożonych do produkcji i przyznało II nagrodę (2.000 zł) Andrzejowi Pilchowi z firmy ZHP Pilch Roman za Mistrza logiki i III nagrodę (1000 zł) Natalii Luniak z firmy Kalimby za Puzzle 3. Wyróżnienie w tej kategorii przypadło firmie Nowa Szkoła za „Grzybek Manipulacyjny”.

W kategorii zabawek artystycznych uznanie jury zyskał także chodniczek „Cars” autorstwa Joanny Rusin i Agnieszki Czop, który zdobył II nagrodę konkursu (2000 zł). Trzeciej nagrody w tej kategorii nie przyznano. W kategorii zabawek ludowych przyznano jedynie dwa wyróżnienia: dla Mateusza Gębali za konia na biegunach oraz dla Krzysztofa Góreckiego i Emilii Góreckiej za kotka na kółkach.

W kategorii debiutantów jury doceniło tylko trzy zabawki Gabrieli Cichowskiej: Pan Sz, Fik i Rebeka (II nagroda – 2000 zł), nie przyznając I i III nagrody. Dodatkowo wyróżniono pracę „Kołyszące kurczaki” Agaty Mozdzyniewicz z Zespołu Szkół Plastycznych im. Kenara z Zakopanego.

Każda z nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymała dodatkowo prawo oznaczania wyrobu znakiem – logo konkursu. Pozaregulaminowa nagroda: stoisko na targach Toys&Games w Łodzi w roku 2009 przypadło Fabryce Zabawek trzymyszy.pl.

Swoją nagrodę przyznało także jury dziecięce (dzieci z klasy II a Szkoły Podstawowej nr 12 w Kielcach pod kierunkiem pani Małgorzaty Osterczy) w składzie: Dorota Grzegorzewska, Anna Gołuchowska, Klaudia Kornecka, Magdalena Krzyżyk, Laura Lee, Jakub Nosal, Daria Pierzak, Aniela Torres – Basureo ). Główna nagroda – 1000 zł przypadła Monice Stanisz za zabawkę „Wędkowisko” (7 głosów).

Uroczyste wręczenie nagród w konkursie odbędzie się na początku grudnia. Tego samego dnia zostanie otwarta pokonkursowa wystawa, której towarzyszyć będzie katalog, prezentujące wszystkie zwycięskie i wyróżnione zabawki. W V konkursie „Zabawka przyjazna dziecku” 74 uczestników zgłosiło 164 zabawki. Konkurs zrealizowano ze środków  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Promocja twórczości”.

Dofinansowanie:  mkidn

 

Patronat prasowy:  Patronat merytoryczny:
 logo-miasto-dzieci  logo-swiat_zabawek
logo-zabawki
 logo_stowarzyszenia

Protokoły z obrad jury znajdziesz poniżej

Decyzja jury dziecięcego

Jury dziecięce (klasa II A Szkoły Podstawowej nr 12 w Kielcach pod kierunkiem pani Małgorzaty Osterczy) w składzie: Dorota Grzegorzewska, Anna Gołuchowska, Klaudia Kornecka, Magdalena Krzyżyk, Laura Lee, Jakub Nosal, Daria Pierzak, Aniela Torres – Basureo  przeprowadziło ocenę prac nadesłanych na V konkurs „Zabawka przyjazna dziecku” i postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

główną nagrodę jury dziecięcego w wysokości 1.000 zł otrzymała Monika Stanisz za zabawkę „Wędkowisko” (7 głosów),
wyróżnienie otrzymał Piotr Sołkiewicz z P.P.H.U  3X SYSTEM za łamigłówkę (1 głos).

Każda nagrodzona i wyróżniona zabawka otrzymuje prawo oznaczania wyrobu znakiem – logo konkursu.
W V konkursie „Zabawka przyjazna dziecku” wzięło udział 74 uczestników – osób fizycznych i prawnych. Zgłoszono do oceny 164 zabawki.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na początku grudnia. Tego samego dnia zostanie otwarta pokonkursowa wystawa, której towarztyszyć będzie katalog.

Prace oceni jury w składzie:
prof. Czesława Frejlich – ASP Kraków, Warszawa; redaktor naczelna magazynu „2+3D” – przewodnicząca jury
prof. Ryszard Kantor – etnolog , Akademia Pedagogiczna  Kraków
Marta Noszka – Instytut Wzornictwa Przemysłowego Warszawa
Zbigniew Micherdziński – kierownik Galerii Sztuki – Regionalny Ośrodek Kultury – Bielsko Biała
Kamila Waleszkiewicz – redaktor naczelna portalu http://www.miastodzieci.pl

Ze względu na chorobę pani Marty Noszki uniemożliwiającą jej udział w pracach jury, Instytut Wzornictwa Przemysłowego wydelegował na obrady pana Jacka Cynke.

Obrady jury zaplanowano na 6 listopada. Wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej Muzeum najpóźniej do 11 listopada. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie zostaną poinformowani o tym fakcie listownie. Wręczenie nagród w konkursie odbędzie się 2 grudnia 2008 roku. Uroczystości towarzyszyć będzie pokonkursowa wystawa prezentująca wyróżnione i nagrodzone prace. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają także pamiątkowy katalog pokonkursowy z wizerunkami wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych zabawek.

Regulamin konkursu

Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie i promowanie najlepszych zabawek polskich projektantów i twórców ludowych.

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu mogą być wszystkie rodzaje zabawek oraz gier (zręcznościowych, planszowych, logicznych), książki, programy multimedialne dla dzieci.

Organizator
Muzeum Zabawek i Zabawy z siedzibą w Kielcach; konkurs realizowany ze środków Ministerstwa Kultury w ramach programu operacyjnego „Promocja twórczości”.

Uczestnicy konkursu
Do konkursu mogą przystąpić:
§ Artyści, projektanci lub studia projektowe (zgłaszający do konkursu unikaty -zabawki wytworzone w jednym czy kilku egzemplarzach lub prototypy), rzemieślnicy wytwarzający na zamówienie lub w krótkich seriach (nie
w sposób przemysłowy) zabawki artystyczne
§ twórcy ludowi
§ debiutanci – pełnoletni uczniowie i absolwenci szkół plastycznych, studenci kierunków plastycznych wyższych uczelni
§ projektanci wzorów zabawek wdrożonych do produkcji, zgłoszeni samodzielnie lub przez producenta.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby uczestniczące
w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu ani członkowie ich najbliższej rodziny.

Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora oraz ich przetwarzanie dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 833)

Warunki uczestnictwa i przyjmowania prac
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w terminie do 31 października 2008 roku zabawki (-ek) wraz z kartą zgłoszenia (druk dostępny na stronie internetowej Muzeum  na adres Organizatora:

Muzeum Zabawek i Zabawy
pl. Wolności 2
25-367 Kielce
z adnotacją na przesyłce: V Konkurs „Zabawka Przyjazna dziecku”.

Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 prace. W przypadku prac szkolnych i studenckich należy podać w karcie zgłoszenia nazwisko opiekuna pracy, jego tytuł naukowy oraz uczelnię/szkołę i kierunek studiów. Ujawnienie nazwiska opiekuna w katalogu konkursu wymaga jego pisemnej zgody.
Podpisana karta zgłoszenia oznacza przyjęcie przez autora/autorów regulaminu konkursu.

Jury konkursu
W skład jury konkursu wchodzą specjaliści z dziedziny wzornictwa, pedagogiki, psychologii, etnografii. Skład jury ogłoszony zostanie na stronie internetowej http://www.muzeumzabawek.eu/ w terminie do końca września 2008 roku.
Prace zostaną ocenione dodatkowo przez jury dziecięce.

Kryteria oceny
Jury konkursu oceni prace z uwzględnieniem kryteriów:
§ oryginalność, niepowtarzalność, inwencja twórcza autora; w przypadku znanych już zabawek liczymy na przedstawienie nowych rozwiązań
§ wykonanie techniczne i dobór materiałów
§ estetykę zabawki, jej wartość artystyczną
§ funkcjonalność zabawki (cechy zabawowe i dydaktyczne)
§ bezpieczeństwo zabawki
§ w przypadku zabawek wykonanych przez twórców ludowych elementy ludowości

Nagrody
Ustala się następujące nagrody pieniężne (kwoty brutto) w każdej z czterech kategorii konkursowych:

I nagroda – 2000 zł
II nagroda – 1000 zł
III nagroda – 500 zł
oraz nagroda od jury dziecięcego (jedna dla wszystkich czterech kategorii konkursowych) – 1000 zł

Nagroda przyznana zespołowi nie ulega zwielokrotnieniu. Wypłacane kwoty nagród zostaną pomniejszone o ustawowy podatek. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.
Każda zabawka nagrodzona lub wyróżniona w konkursie otrzymuje prawo oznaczania wyrobu znakiem – logo konkursu.

Terminy
31 lipca 2008 – ogłoszenie konkursu na stronie internetowej Muzeum Zabawek
i Zabawy
31 październik 2008 – ostateczny termin dostarczenia prac
do 14 listopada 2008 – obrady jury konkursu
do 20 listopada 2008– ogłoszenie wyników na stronie internetowej Muzeum Zabawek
i Zabawy
2 grudnia 2008 – wręczenie nagród V edycji konkursu „Zabawka Przyjazna Dziecku”.

Postanowienia końcowe
Autorzy ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich zgłaszających jakiekolwiek roszczenia związane z naruszeniem ich praw autorskich do prac nadesłanych na konkurs. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Organizatorowi konkursu proces o naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych do prac nadesłanych na konkurs, zobowiązani będą pokryć zasądzone od Organizatora konkursu koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.

Autorzy i uczestnicy nieodpłatnie przenoszą na Organizatora konkursu własność wszystkich prac nadesłanych na konkurs oraz udzielają mu nieodpłatnej licencji na korzystanie z praw autorskich, jakie do prac konkursowych przysługują, do celów ekspozycyjnych i oświatowych Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, w tym na korzystanie w następujących polach eksploatacji: utrwalania wizerunku utworu każdą możliwą techniką oraz publicznego odtwarzania wszystkimi środkami, w tym środkami przekazu danych na odległość, udostępnienia wystawiania, a także publicznego udostępniania, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu.

Organizator wykona fotografie nadesłanych zabawek oraz zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć prac oraz informacji o autorach w mediach, katalogu wystawy i innych materiałach promocyjnych konkursu i Muzeum oraz na stronie internetowej instytucji.

Informacji na temat konkursu udzielają:
Agnieszka Kozłowska – Piasta  tel. 041 3444078 w.173
a.kozlowska@muzeumzabawek.eu
Anna Myśliwiec- tel. 041 3444078 w. 162
a.mysliwiec@muzeumzabawek.eu