logo40kwadrat

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY;

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE;

WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA;

TERMINIE, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA MOŻE BYĆ ZAWARTA

 

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„WYMIANĘ WIĘŹBY I POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU
MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY W KIELCACH, PRZY PLACU WOLNOŚCI 2,
NA DZIAŁCE NR 1184 WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POD NR A.396 – CZĘŚĆ DRUGA

 

Numer referencyjny:  KO.212.1.2019.PR 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, że oferty złożyło
2 Wykonawców:

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto  
PLN Punkty Miejsce
   
1. Z.U.H. BIERNAT DACHY Marek Biernat

25-551 Kielce, ul. Warszawska 263

 

409 905,02

100  

I

2 CONTEK PROJEKT, 25-306 Kielce,
ul. Warszawska 6/9
 

588 186,00

42 II

 

Obie oferty są zgodne z SIWZ. Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Oferty zostały ocenione w oparciu o kryteria oceny podane w SIWZ.

 

Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru oferty Wykonawcy:

 

Z.U.H. BIERNAT DACHY Marek Biernat

25-551 Kielce, ul. Warszawska 263

 

Uzasadnienie: Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryterium przewidziane w SIWZ.

 

Umowa o udzielenie zamówienia będzie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ust 1 pkt 2 pzp. Wybrany Wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy odrębnym pismem.

 

Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania tego pisma.