Przetarg na „Świadczenie usługi całodobowej ochrony mienia oraz świadczenie usługi kompleksowego sprzątania …”

Świadczenie usługi całodobowej ochrony mienia oraz świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektu Muzeum Zabawek i Zabawy wraz z terenem przyległym oraz lokalu przy ul. Mickiewicza 1 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 71643 – 2016; data zamieszczenia: 06.06.2016

Informacji o przetargu udziela

Piotr Reliszką

tel. 41 344 40 78

 

Oferty należy składać w budynku Muzeum Zabawek i Zabawy, 25-367 Kielce, Plac Wolności 2,

Sekretariat pokój 74.

Termin składania ofert upływa w dniu:

14.06.2016 r. godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Muzeum Zabawek i Zabawy, 25-367 Kielce, Plac
Wolności 2,w dniu:

14.06.2016 r. godz. 1210

 

SIWZ – Ochrona i sprzątanie MZiZ 2016
Zał. Nr 1_Przedmiot zamówienia
Zał. Nr 2_Oferta
Zał. Nr 3_art. 22
Zał. Nr 4_art. 24
Zał. Nr 5_Wykaz usług
Zał. Nr 6_ Wzór umowy
Zał. Nr 7_Grupa Kapitałowa
Informacja nr 1_ dla Wykonawców
Informacja nr 2_dla Wykonawców
Informacja nr 3_dla Wykonawców

 

Zawiadomienie o wyborze oferty