logo40kwadrat

Ocena złożonych ofert

logo40kwadratZamawiający dokonał oceny wszystkich ofert, które wpłynęły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

 

„WYMIANĘ WIĘŹBY I POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU
MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY W KIELCACH, PRZY PLACU WOLNOŚCI 2,
NA DZIAŁCE NR 1184 WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POD NR A.396 – CZĘŚĆ DRUGA”

Numer referencyjny: KO.212.1.2019.PR

 

według kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ:

 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto    
PLN Punkty Miejsce
     
1. Z.U.H. BIERNAT DACHY Marek Biernat

25-551 Kielce, ul. Warszawska 263

 

409 905,02

100  

I

2 CONTEK PROJEKT, 25-306 Kielce,
ul. Warszawska 6/9
 

588 186,00

42 II

 

Oferta złożona przez  Z.U.H. BIERNAT DACHY Marek Biernat 25-551 Kielce,
ul. Warszawska 263 została oceniona jako najkorzystniejsza.

 

Zamawiający zgodnie z art. 24 aa upzp zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.