plakat-ma-105545

Najpiękniejsza Marzanna 2017 roku – konkurs i wystawa w holu Muzeum

plakat-ma-105545

REGULAMIN KONKURSU – „Najpiękniejsza Marzanna 2017 roku”

 

 

 • 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” – Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (w skrócie: Radio Kielce S.A.), przy
  ul. Radiowej 4, 25-317 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000124925, NIP 6570235795, tel. 41 36 81 200, zwane w dalszej części „Organizatorem”.
 2. Współorganizatorem Konkursu jest Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach przy Pl. Wolności 2, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez miasto Kielce pod numerem 3/96.
 3. Regulamin określa warunki Konkursu „Najpiękniejsza Marzanna 2017 roku” zwanego dalej „Konkursem”.
 4. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany zarówno do grup zorganizowanych (np. grupy przedszkolne, uczniowie szkól podstawowych i ponadpodstawowych, grupy z placówek edukacyjnych), jak i do osób indywidualnych, z Kielc i województwa świętokrzyskiego.
 5. Grupa powinna liczyć co najmniej 2 (dwie) osoby.

 

 • 2.

ZASADY KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest wybór najpiękniejszej Marzanny.
 2. Przedmiotem Pracy Konkursowej jest wykonanie kukły przedstawiającej Marzannę.
 3. Ocenie podlegają wszystkie Prace Konkursowe, które zostaną przyniesione osobiście przez Uczestników Konkursu i zaprezentowane przez nich w dniu 21.03.2017 r. (t.j. wtorek) od godz. 10:30 do 11:00 na ulicy Sienkiewicza w Kielcach – mostek nad Silnicą.
 4. Każda Praca Konkursowa (indywidualna lub zbiorowa) winna zostać trwale podpisana,
  z podaniem danych teleadresowych Uczestników Konkursu.
 5. Uczestnicy Konkursu – osoby indywidualne, które nie są pełnoletnie, winny posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie. Wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zaprezentowanie Pracy Konkursowej na wystawie w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach przy Pl. Wolności 2,
  w terminie od dnia 21 marca do dnia 14 kwietnia 2017 r.
 7. Wszystkie zakwalifikowane do Konkursu Prace zostaną ponumerowane w widoczny sposób
  i można je będzie oglądać bezpłatnie w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach przy Pl. Wolności 2 (od wtorku do niedzieli, w godz. od 9:00 do 16:00) w terminie od dnia 21 marca do dnia 5 kwietnia 2017 r. Prace nagrodzone można oglądać do 14 kwietnia 2017r. Wszystkie zakwalifikowane do Konkursu Prace, nagrodzone i nienagrodzone, będzie można także oglądać  na stronie internetowej Organizatora: www.radio.kielce.pl od dnia 22 marca do 14 kwietnia 2017r.
 1. Wyłonienie Laureatów nastąpi w trybie głosowania publiczności – za pomocą SMS-ów o treści wskazanej w ust. 10 niniejszego paragrafu.
 2. W Konkursie zwyciężą te Prace, na które oddanych zostanie najwięcej głosów, przy czym jeden SMS jest liczony, jako jeden głos.
 3. Głosy w postaci SMS-ów należy wysyłać pod numer 7243.
 4. W treści SMS-a należy wpisać słowo – Konkurs, a następnie wpisać odpowiedni numer Pracy Konkursowej (np. Konkurs 999). Koszt jednego SMS-a wynosi 2 zł netto (2,46 zł brutto –
  w tym 23% VAT)
  .
 5. Z jednego numeru telefonu można oddać tylko jeden głos, na Pracę Konkursową o tym samym numerze.
 6. Każdy kolejny SMS, oddany z tego samego numeru telefonu, na ten sam numer Pracy Konkursowej, jest głosem nieważnym.
 7. Głosowanie rozpocznie się dnia 22.03.2017 r. o godz. 9:00, a zakończy się dnia 05.04.2017 r.
  o godz. 17:00.
 8. W przypadku nie zgłoszenia się Uczestników Konkursu, w terminie jednego tygodnia od dnia 07.04.2017 r., po odbiór nienagrodzonej Pracy, Praca Konkursowa z upływem ostatniego dnia tygodnia stanie się własnością Organizatora. Prace nagrodzone mogą być odbierane w terminie jednego tygodnia od dnia 14.04.2017r. Nagrodzona  Praca Konkursowa z upływem ostatniego dnia tygodnia, w którym mogła być odebrana, stanie się własnością Organizatora.
 9. Organizator nie zwraca Prac zgłoszonych do Konkursu, a ich odbiór odbywa się na zasadach opisanych w ust. 14 niniejszego paragrafu.

 

 • 3.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Organizator po zakończeniu głosowania publiczności, podliczy głosy i sporządzi z tej czynności odpowiedni Protokół.
 2. Organizator w oparciu o liczbę zebranych głosów oddanych na daną Pracę Konkursową przyzna odpowiednio pięć miejsc (od I do V).
 3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

 

 • 4.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się dnia 7 kwietnia 2017 r.
  w siedzibie Organizatora w programie „Zapanuj weekend”, o czym Laureaci zostaną poinformowani indywidualnie.
 2. Nagrodzone Prace będzie można oglądać do dnia 14 kwietnia 2017 r. w Muzeum Zabawek
  i Zabawy w Kielcach przy Pl. Wolności 2 oraz na stronie internetowej Organizatora: www.radio.kielce.pl.

 

 • 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora i na jego stronie internetowej: radio.kielce.pl oraz w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach i na stronie internetowej Współorganizatora: http://www.muzeumzabawek.eu.
 2. Dokonując zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik/Uczestnicy potwierdza/-ją, że wyraża/-ją zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz podporządkowuje/-ją się jego postanowieniom. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu lub unieważnienia wyników Konkursu bez podania przyczyny.
 3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, Organizator opublikuje informacje ze stosownym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Uczestnicy Konkursu, tak indywidualni, jak grupowi, przystępując do udziału w Konkursie
  i podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursu. Dane osobowe przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych [Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej Nagrody.
 6. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Laureaci Konkursu zobowiązani są do podania następujących danych osobowych, niezbędnych do identyfikacji zwycięzcy i realizacji Nagrody:

– imię i nazwisko,

– dokładny adres (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy),

– nr dowodu osobistego lub prawa jazdy,

– nr telefonu kontaktowego.

 1. Zgłoszenie Prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których to prawach mowa w art. 50 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r.
  o prawach autorskich i prawach pokrewnych [Dz.U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.] oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz
  w Internecie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestników Konkursu, ani osób trzecich.
 3. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Promocji i Marketingu Polskiego Radia -Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” – Spółka Akcyjna w Kielcach, tel. 41 363-05-25 oraz Działu Oświaty Muzeum Zabawek i Zabawy, tel. 41 343-37-15.