DZIĘKUJEMY!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom III edycji konkursu „Książka Przyjazna Dziecku”, gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym oraz zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach!

Organizatorzy

Od 2013 roku Muzeum Zabawek i Zabawy organizuje konkurs pt. „Książka przyjazna dziecku”. Konkurs ma charakter cykliczny i odbywa się co 2 lata naprzemiennie z konkursem „Zabawka przyjazna dziecku”.

Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie polskiej książki dla dzieci w wieku 7-14 lat, przybliżającej tematykę tradycji, historii, sztuki, wartości regionalnych charakterystycznych dla poszczególnych obszarów i miejscowości Polski. Oczywiście są to kryteria dodatkowe, głównym jest wartość literacka utworu.

Skład jury:

dr hab., prof. UJK Marta Pawlina-Meducka  – polonistka, literaturoznawca

dr hab., prof. UJK Zofia Ożóg-Winiarska – literaturoznawca
Jolanta Świstak – kierownik literacki w Teatrze Lalki i Aktora „KUBUŚ”
Bożena Iwan – z-ca dyrektora w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kielcach
Maciej Obara – dyrektor Muzeum Zabawek i Zabawy, etnograf.

Zachęcamy do udziału!

Regulamin III edycji konkursu „Książka przyjazna dziecku”

1. Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie polskiej książki dla dzieci, przybliżającej tematykę tradycji, historii, sztuki, wartości regionalnych charakterystycznych dla poszczególnych obszarów i miejscowości Polski.
2. Organizatorem konkursu jest Muzeum Zabawek i Zabawy z siedzibą w Kielcach.
3. Przedmiotem konkursu mogą być książki dla dzieci w wieku 7-14 lat, oceniane w dwóch kategoriach konkursowych:
– książki wydane w min. ilości 100 egz., w okresie od 1 stycznia 2016 r. ( możliwe jest również zgłaszanie e-booków)
– książki niewydane lub wydane w nakładzie maks. 99 egz. i niewprowadzone do sieci dystrybucji.
4. Pula nagród w konkursie wynosi 10 tys. złotych brutto. Przewidziane jest przyznanie nagród głównych w każdej z kategorii w wysokości 5 tys. złotych brutto.
5. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz możliwość nieprzyznania nagrody w określonej kategorii. W przypadku, gdy autorem jest więcej niż jedna osoba nagroda nie podlega zwielokrotnieniu. Przewidziane jest przyznanie nagród specjalnych i wyróżnień honorowych, m. in. jedną z nagród specjalnych jest wydanie książki. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków, na których odbywa się publikacja:
a) nagrodzony uczestnik wyraża zgodę na wydanie książki w ilości co najmniej 500 egzemplarzy we wskazanym przez Organizatora wydawnictwie
b) nagrodzony uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Wydawcę majątkowych praw autorskich na okres 5 lat
c) nagrodzony uczestnik nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia związanego z wydaniem książki jako nagrodą specjalną
d) nagrodzony uczestnik otrzymuje jedynie 20 egzemplarzy autorskich wydanej książki.
Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
6. Każda książka nagrodzona lub wyróżniona w konkursie otrzymuje prawo do oznaczenia znakiem-logo konkursu. Zasady używania znaku – logo konkursu określa umowa stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.
7. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletni autorzy książek napisanych w języku polskim, niebędących adaptacjami, tłumaczeniami, wznowieniami.
8. Książki mogą zostać zgłoszone do uczestnictwa w konkursie przez autorów lub wydawców.
9. Głównym kryterium oceny jest wartość literacka utworu z uwzględnieniem:
– kultury i bogactwa języka,
– fabuły, sposobu narracji oraz zawartych treści dostosowanych do wieku czytelników,
– oryginalności i niepowtarzalności,
– książka nie może zawierać treści niezrozumiałych dla dzieci, a powinna przekazywać treści służące kreowaniu pozytywnych postaw, m. in. takich jak: patriotyzm, tolerancja, poszanowanie odmienności innych ludzi.
Wśród dodatkowych kryteriów oceny będą uwzględniane: nawiązanie do tradycji, specyfika wartości etyczno-kulturalnych regionów, promowanie wartości regionalnych, takich jak kultura, sztuka, język (gwara), typowych dla danego regionu. W utworach mogą być wykorzystane elementy zaczerpnięte z anonimowej tradycyjnej twórczości ludowej (podania, legendy).
10. Warunki uczestnictwa i przyjmowania prac:
– nadesłanie maks. 3 utworów do dnia 29 września 2017 r. na adres Organizatora (pl. Wolności 2, 25-367 Kielce) z dopiskiem „Konkurs Książka przyjazna dziecku”. Liczy się data ze stempla pocztowego,
– książki wydane należy przysłać w 3 egzemplarzach dla każdego zgłaszanego tytułu.
W przypadku książek niewydanych prosimy o wydruk w 3 egzemplarzach każdego zgłoszonego utworu oraz wersję elektroniczną (płyta CD),
– nadesłanie pracy konkursowej i podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu,
– książka może zostać zgłoszona do konkursu tylko jeden raz,
– prace przysłane po określonym terminie lub niespełniające warunków, określonych przez organizatora nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w konkursie. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby uczestniczące w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu ani członkowie ich najbliższej rodziny.
11. Oceny nadesłanych prac dokona jury złożone ze znawców literatury dziecięcej, pedagogów oraz przedstawicieli Organizatora konkursu.
Ogłoszenie werdyktu nastąpi do dnia 24 listopada 2017 roku.
Werdykt jury jest ostateczny.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
14. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Po zakończeniu konkursu książki wydane udostępniane są zwiedzającym, a w przypadku prac nagrodzonych oraz wyróżnionych egzemplarze zostają również włączone do księgozbioru biblioteki Muzeum Zabawek i Zabawy.
Jeżeli nie zostaną zawarte odrębne porozumienia z autorami to wydruki utworów niewydanych oraz ich wersje elektroniczne (płyty CD) po zakończeniu konkursu zostaną zniszczone.
15. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich do zgłaszanych książek. Autorzy wyrażają również zgodę na bezpłatne wykorzystanie tekstu i grafiki w materiałach promocyjnych konkursu i publiczne wystawianie, udostępnianie nadesłanych prac (dotyczy utworów wydanych).
16. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. Nr 922). Organizator oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień regulaminu, a także w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowaniu o konkursie.
Dodatkowych informacji udziela:
Marlena Chudzik
m.chudzik@muzeumzabawek.eu
tel. 41 343-37-15

Patronat honorowy:

Patronaty medialne: