Kolorowe zabawki ludowe

Lekcja skierowana jest do uczniów I – III klasy szkoły podstawowej.

Czas trwania: 30min.

Proponowana lekcja może pomóc dzieciom w zrozumieniu własnych korzeni, uświadomić jak ważna jest kultura, tradycje, obyczaje regionu, z którego się wywodzą. Przybliży również postaci świętokrzyskich twórców ludowych.

CELE LEKCJI:

Przekonanie uczestników lekcji o wpływie jaki ma twórczość ludowa na edukację regionalną młodego pokolenia.

  • Zrozumienie pojęcie regionalizmu

  • Poznanie funkcji jakie w edukacji regionalnej pełnią zabawki ludowe.

  • Przybliżenie postaci świętokrzyskich twórców ludowych i zabawkarzy.

  • Poruszenie tematu konieczności współpracy placówek oświatowych i szkół z placówkami kultury.

METODY NAUCZANIA:

  • Podająca – pogadanka (objaśnienie, wyjaśnienie)

  • Eksponująca – eksponaty muzealne, prezentacja multimedialna

  • Problemowa – aktywizująca, wykonanie własnej zabawki z papieru, według przygotowanego szablonu

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Eksponaty z Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach (zwiedzanie części ekspozycji, prezentującej poszczególne zabawki.

Prezentacja multimedialna (fotografie).

Zapoznanie i utrwalenie pojęć: zabawa, zabawka, regionalizm.

Kartonowe szablony zabawek ludowych, artykuły biurowe.