Ogłoszenie przetargu – Sprzętanie trzech obiektów Muzeum

Muzeum Zabawek i Zabawy ogłasza przetarg na: „Świadczenie usługi sprzątania w trzech obiektach Muzeum Zabawek i Zabawy zlokalizowanych w Kielcach przy pl. Wolności 2, ul. Mickiewicza 1 i ul. Kościuszki 13”

SIWZ usługa sprzątania 2019

Zał. nr 1_Sprzątanie szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 2019_PR

Zał. Nr 2_Oferta_PR_MP 2019

Zał. nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 4_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 2019

Zał. Nr 5_Wykaz usług 2019

Zał nr 6_ Umowa _Sprzątanie 2019

Zał. nr 7 – oświadczenie – grupy kapitałowe_MP

 

Informacja z otwarcia ofert Sprzątanie

 

Zawiadomienie o wyborze oferty Sprzątanie

 

Informacja od Wykonawcy

Odpowiedź na informację o czynności niezgodnej z prawem

 

Ogłoszenie przetargu – Ochrona trzech obiektów Muzeum

Muzeum Zabawek i Zabawy ogłasza przetarg na: „Świadczenie usługi ochrony fizycznej i ochrony mienia w trzech obiektach Muzeum Zabawek i Zabawy zlokalizowanych w Kielcach przy pl. Wolności 2, ul. Mickiewicza 1 i ul. Kościuszki 13”

 

SIWZ_Ochrona 2019

Zał. nr 1_Ochrona 2019_Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2_Oferta 2019

Zał. nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 4_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 2019

Zał. Nr 5_Wykaz usług 2019

Zał. nr 6_ Umowa na ochronę 2019

Zał. nr 7_ Oświadczenie – grupy kapitałowe 2019

 

Uzupełnienie SIWZ

Wyjaśnienia do pytań zadanych przez Wykonawców

 

Informacja-MZiZ-z-otwarcia-ofert-Ochrona-2019_MS

 

Ocena złożonych ofert Ochrona 2019

 

Zawiadomienie o wyborze oferty Ochrona

Przetarg na wymianę więźby i pokrycia dachowego na budynku Muzeum część II

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„WYMIANA WIĘŹBY I POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU
MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY W KIELCACH, PRZY PLACU WOLNOŚCI 2,
NA DZIAŁCE NR 1184 WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POD NR A.396 – CZĘŚĆ DRUGA ”

Ogłoszenie nr 524241-N-2019 z dnia 2019-03-14 r.

Termin i miejsce składania ofert: 02.04.2019 r. godz. 11:45 siedziba Zamawiającego Muzeum Zabawek i Zabawy, 25-367 Kielce, plac Wolności 2, (pok. nr 74 – Sekretariat).

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: 25-367 Kielce, plac Wolności 2, (pok. nr 64 –Sala Konferencyjna) w dniu 02.04.2019 r., godz. 12:00.

SIWZ_ marzec 2019 Część II

1. Zał. nr 1 dokumentacja projektowa
2. Zał. nr 2 -wzór oferty Część II
3. Zał. nr 3.1 – osw_speln_warunków Część II
3. Zał. nr 3.2 – osw_brak_podstaw_wykluczenia Część II
4. Zał. 4 Umowa na roboty budowlane Część II
5. Zał. nr 5 – ośw. gr.kapit Część II
6. Zał. _ 6.1 – Wykaz robót Część II
6. Zał. _ 6.2 – Wykaz osób Część II
7. Zał. nr 7 strefa robót Część II

 

Pytania wykonawcy i odpowiedzi do SIWZ_Dach część 2

Informacje po otwarciu ofert

Ocena złożonych ofert 8.04.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dach część II

„Wymiana więźby i pokrycia dachowego na budynku Muzeum Zabawek i Zabawy – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

„WYMIANA WIĘŹBY I POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY W KIELCACH, PRZY PLACU. WOLNOŚCI 2, NA DZIAŁCE NR 1184 WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POD NR A.396 – ETAP I”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg na „Świadczenie usługi całodobowej ochrony mienia oraz świadczenie usługi kompleksowego sprzątania …”

Świadczenie usługi całodobowej ochrony mienia oraz świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektu Muzeum Zabawek i Zabawy wraz z terenem przyległym oraz lokalu przy ul. Mickiewicza 1 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 71643 – 2016; data zamieszczenia: 06.06.2016

Informacji o przetargu udziela

Piotr Reliszką

tel. 41 344 40 78

 

Oferty należy składać w budynku Muzeum Zabawek i Zabawy, 25-367 Kielce, Plac Wolności 2,

Sekretariat pokój 74.

Termin składania ofert upływa w dniu:

14.06.2016 r. godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Muzeum Zabawek i Zabawy, 25-367 Kielce, Plac
Wolności 2,w dniu:

14.06.2016 r. godz. 1210

 

SIWZ – Ochrona i sprzątanie MZiZ 2016
Zał. Nr 1_Przedmiot zamówienia
Zał. Nr 2_Oferta
Zał. Nr 3_art. 22
Zał. Nr 4_art. 24
Zał. Nr 5_Wykaz usług
Zał. Nr 6_ Wzór umowy
Zał. Nr 7_Grupa Kapitałowa
Informacja nr 1_ dla Wykonawców
Informacja nr 2_dla Wykonawców
Informacja nr 3_dla Wykonawców

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Ogłoszenie wyników – Konkurs na CIASTECZKO EUROPEADY

Informujemy, że z uwagi na brak zgłoszeń, Konkurs na Ciastko Europeady nie został rozstrzygnięty.

Jednocześnie informujemy, że Kawiarnia Cztery Pory Roku (ul. Sienkiewicza 10/12a) przedstawiła Muzeum Zabawek i Zabawy propozycję uwzględnienia w Festiwalu Europeada, obecnego już
w sprzedaży Ciastka Kieleckiego. W związku z powyższym Muzeum prowadzi rozmowy na temat dalszej współpracy z ww. kawiarnią.

Przetarg ustny na sprzedaż dziecięcych strojów i akcesoriów karnawałowych

Muzeum Zabawek i Zabawy

25-367 Kielce, pl. Wolności 2

 

Ogłasza

 

sprzedaż środków trwałych Dziecięcych strojów i akcesoriów karnawałowych
w formie publicznego przetargu ustnego

 

Cena wywoławcza całego zestawu: 1968,- zł brutto

Kostiumy można oglądać w siedzibie Muzeum przy pl. Wolności 2 w Kielcach w dniu przetargu od godziny 8.00.

Przetarg odbędzie się dnia 3.02.2014 roku od godziny 11.00 w sali konferencyjnej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne  prawne.

Postąpienie licytacji ustnej nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej i nie niższe niż 1,- zł.

Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo pierwszeństwa sprzedaży zestawu strojów w całości. W przypadku braku chętnych zakupu całości – nastąpi sprzedaż jednostkowa strojów. Licytacją jednostkowa strojów odbędzie się od godziny 11.30 tego samego dnia, w tym samym miejscu. Licytacja będzie odbywała się po przez ogłoszeniu ceny minimalnej każdej sztuki lub kompletu.
W celu usprawnienia licytacji końcówki kwoty zaokrąglone będą do 1zł.

Z chwilą przybicia następuje sprzedaż na rzecz nabywcy.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu kwoty nabycia. Na żądanie osoby fizycznej – sprzedawca wystawia rachunek.

doc wykaz 24/01/2014,10:00w

pdf ogloszenie_-_stroje

Przetarg ustny na sprzedaż dziecięcych strojów i akcesoriów karnawałowych

Muzeum Zabawek i Zabawy

25-367 Kielce, pl. Wolności 2

Ogłasza

sprzedaż środków trwałych Dziecięcych strojów i akcesoriów karnawałowych
w formie publicznego przetargu ustnego

 

Cena wywoławcza całego zestawu: 1968,- zł brutto

Kostiumy można oglądać w siedzibie Muzeum przy pl. Wolności 2 w Kielcach w dniu przetargu od godziny 8.00.

Przetarg odbędzie się dnia 3.02.2014 roku od godziny 11.00 w sali konferencyjnej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne  prawne.

Postąpienie licytacji ustnej nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej i nie niższe niż 1,- zł.

Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo pierwszeństwa sprzedaży zestawu strojów w całości. W przypadku braku chętnych zakupu całości – nastąpi sprzedaż jednostkowa strojów. Licytacją jednostkowa strojów odbędzie się od godziny 11.30 tego samego dnia, w tym samym miejscu. Licytacja będzie odbywała się po przez ogłoszeniu ceny minimalnej każdej sztuki lub kompletu.
W celu usprawnienia licytacji końcówki kwoty zaokrąglone będą do 1zł.

Z chwilą przybicia następuje sprzedaż na rzecz nabywcy.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu kwoty nabycia. Na żądanie osoby fizycznej – sprzedawca wystawia rachunek.

doc wykaz 24/01/2014,10:00

pdf ogloszenie_-_stroje